លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតប៊ុតសាវង្ស

ព្រះធម៌នៅវត្តសំពៅមាស 

ពាក្យកាព្យ